• Phone : +389 46 263 362
  • Email : info@gknlegal.com

About Viktorija Spasovska Simonoska:

Viktorija Spasovska-Simonoska- Attorney at Law

Viktorija Spasovska-Simonoska concluded the undergraduate studies at Faculty of Law ''Justinianus Primus'' with an exceptionally high success, for which she received an award from the University "Cyril and Methodius" -Skopje for the best graduate student for the class of 2015/2016. She completed her master's degree in June 2018, by defending her master's thesis "Regulating Allogeneic Fertilization in Macedonian and Comparative Law". She passed the bar exam in 2019, and was admitted to the Bar on 01.01.2020. Following the completion of her formal education, she continually upgrades her knowledge base by attending seminars, conferences, workshops etc. She takes an active role as a lecturer at seminars before the Economic Chamber of Macedonia.

Викторија Спасовска-Симоноска - Адвокат

Викторија Спасовска-Симоноска додипломските студии на Правен Факултет„ Јустинијан Први“ ги завршува со особено висок успех, за што добива награда од Универзитетот „Кирил и Методиј“-Скопје за најдобро дипломиран студент за генерацијата 2015/2016 година. Магистерски студии ги завршува во јуни 2018, со одбрана на магистерската теза „Регулирање на алогенеичкото оплодување во македонското и во споредбеното право“. Правосудниот испит го положи во 2019 година, и на 01.01.2020 година се запиша во Именикот на адвокати во Адвокатската комора. По завршување на формалното образование, во континуитет го надградува своето знаење со учество на семинари, конференции, работилници. Активно се јавува во улога на предавач на семинари пред Стопанската комора на Република Македонија.