• Phone : +389 46 263 362
  • Email : info@gknlegal.com

About Risto Novakovski:

Risto Novakovski - Attorney at Law - managing partner and founder.

Bar admitted in 1999. Previously member of Board of directors and legal services of EMO AD and EVN. Area of work includes corporate law, trade companies, taxation, tax structuring and tax litigation shares and stakes, business restructuring, joint ventures, insurance law, M&A, due diligence, trade disputes and commercial disputes, legal risk management. Arbitration. Multi decade experience in court litigation in civil, commercial and labour law disputes. Member of the Permanent arbitration court before the Macedonian chamber of commerce.

Ристо Новаковски- Адвокат, основач и управувачки партнер.

Запишан во именикот на адвокати во 1995 година, а претходно член на одборот на директори на ЕМО АД и ЕВН. Неговата област на работа вклучува: корпоративно право, даноци, структурирање на даноци и даночни спорови; трговски друштва, акции и удели; спојување, поделби преземање на трговски друштва; трговски спорови и спорови од комерцијална природа; осигурително право; менаџирање на ризик. Арбитража. Повеќе децениско искуство во судски спорови од граѓанска, трговска и работна природа. Член на Постојаниот Арбитражен суд во рамките на Стопанската комора на Македонија.