• Phone : +389 46 263 362
  • Email : info@gknlegal.com

About Aleksandra Baleva Grozdanova:

Aleksandra Baleva Grozdanova – Attorney at law

Enrolled at legal studies at Faculty of Law '' Iustinianus Primus'' in 1996, and graduated in 01.12.2000. On 01.03.2001 was hired by Tomislav Kiceec, Attorney at Law as a legal associate, which was the start of her mandatory apprenticeship before taking the bar exam. In 2002 spent time in London, for the betterment of her English language skills. Passed the Bar Exam in 2003, and was admitted to the Bar, as an expert legal associate. In 2005 was named a member of the Local Electoral Comission. On 27.12.2006 was admitted the bar as an Attorney at Law. Participant in a multitude of professional training courses, councelings, seminars etc.. Has experience in trade disputes, labor disputes, property disputes, damages, family disputes and criminal law.

Александра Балева Грозданова – Адвокат.

На правни студии на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ се запишала во 1996 г. и дипломирала на 01.12.2000 г. На 01.03.2001 г. се вработи кај Адвокат Томислав Кичеец, и го започна задолжителниот стаж пред полагање на правосуден испит. Во 2002г престојуваше во Лондон со цел усовршување на англискиот јазик. Правосуднот испит го положи во 2003г. и во истата година се упиша во Адвокатската Комора на Р. Македонија како адвокатски стручен соработник. Во 2005г. е именована за член на ОИК за реализација на локални избори Уписот во именикот на адвокати при Адвокатска Комора на Р. Македонија го оствари на 27.12.2006 г. Партиципент во повеќе професионални обуку, советувања, семинари. Искуство во трговски спорови, работни спорови, сопственички спорови, надомест на штета, семејни спорови и кривично право.