• Phone : +389 46 263 362
  • Email : info@gknlegal.com

About Aleksandar Godzo:

Aleksandar Godzo- Attorney at Law - managing partner and founder.

Admitted to the Bar in 2001. Founder and partner of Law Firm Godzo, Kiceec and Novakovski, where he still practices law in continuity to this day. Areas of work include corporate and civil law, taxation, tax structuring and tax litigation joint ventures, M&A, due diligence, international law and dispute resolution before domestic and international fora. Legal consulting and legal risk management. Arbitration. Member of the Permanent arbitration court before the Macedonian chamber of commerce.

Александар Гоџо- Адвокат, основач и управувачки парнер.

Запишан во именикот на адвокатите во 2001 година, Оснoвач и партнер на Адвокатско Друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски, каде професијата ја врши во континуитет до денес Неговата област на работа вклучува деловно и граѓанско право, даночење, структурирање на даноци и даночни спорови; спојување, поделби и преземање на трговски друштва; due diligence; меѓународно право и алтернативно решавање на спорови пред домашни и странски судови и арбитражи. Заштита на правата од индустриска сопственост, интелектуална сопственост и трговски марки. Правен консалтинг и менаџирање на ризик од правен аспект. Арбитража. Член на Постојаниот арбитражен суд при Македонската стопанска комора.